13 forskningsprojekter modtager støtte i 2024

Blandt 27 ansøgere har bestyrelsen for Nyreforeningens Forskningsfond udvalgt 13 legatmodtagere, som hver modtager 25.000 kr. i støtte til deres forskningsprojekter.

Syv af de 13 legatmodtagere deltog i Nyreforeningens årsmøde den 20. april 2024, hvor de modtog legatet og fik mulighed for kort at præsentere deres projekt for de ca. 100 fremmødte medlemmer af Nyreforeningen. I pausen havde alle fremmødte desuden mulighed for at stille spørgsmål til legatmodtagerne ude foran mødelokalet. En mulighed som rigtig mange af Nyreforeningens medlemmer benyttede sig af.

Her kan du se en oversigt over, hvem der modtog støtte i 2024:

Caroline Sophie Hjelm Pichat

Caroline er læge og ph.d.-studerende på Afdeling for Nyresygdomme, Herlev Hospital, og hun vil med sit forskningsprojekt belyse sammenhængen mellem intakt biskjoldbruskkirtelhormon og dets fragmenter i forhold til udvikling af hjertekar- og knoglesygdom hos patienter med nedsat nyrefunktion. Målet er bedre at kunne behandle og forebygge knoglebrud og hjertekarsygdomme hos patienter med nedsat nyrefunktion.

Christine Olesen

Christine er læge og ph.d.-studerende på Nyremedicinsk Afdeling, Rigshospitalet, og hun ønsker at undersøge, om anvendelse af kontinuerlig blodsukkermonitorering (CGM) sammenlignet med standardmonitorering (baseret på HbA1c og fingerprik) kan forbedre reguleringen af blodsukkerniveauerne hos dialysepatienter med diabetes. Dertil undersøges effekten på forekomst af lavt blodsukker, livskvalitet, indlæggelser og hyppighed af kardiovaskulære hændelser. Målet er at reducere forekomsten af lavt blodsukker blandt dialysepatienter og bidrage til at nytænke diabetesbehandlingen af disse patienter, samt at det vil medvirke til øget overlevelse, reduktion af diabeteskomplikationer og indlæggelser samt forbedret livskvalitet.

Ditte Hansen

Ditte er overlæge og forskningslektor på Afdeling for Nyresygdomme, Herlev Hospital, og hun har søgt på vegne af en arbejdsgruppe under Dansk Nefrologisk Selskab med bred repræsentation af danske nyrelæger og patologer. Deres forskningsprojekt handler om at oprette en Dansk NefroBiobank, som indeholder nyrevæv, blod og urin fra alle, der får foretaget en vævsprøve fra nyrerne (nyrebiopsi) i Danmark. Det vil komme den enkelte patient til gode, hvis der opstår nye metoder til at påvise og kontrollere forløbet af nyresygdom i årene efter, der er foretaget en nyrebiopsi. Biobanken giver også mulighed for at undersøge nye metoder til at påvise og kontrollere en række nyresygdomme, som normalt påvises ved en nyrebiopsi.

Helle Kiellberg Larsen

Helle er overlæge og ph.d. på Dermato-venerologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, og hun ønsker at undersøge og sammenligne kvindelige organtransplanterede patienter og immunkompetente kontroller med henblik på forekomst og fordeling af HPV-typer på livmoderhalsen samt vedvarende HPV-infektion og clearance samt risiko for progression fra HPV-infektion til forstadier til livmoderhalskræft samt kræft. Projektet kan frembringe data, der på sigt potentielt vil kunne bidrage med anbefalinger til HPV-vaccination ud fra de HPV-typer, og andelen af disse, der påvises i projektet, samt om det nuværende interval for livmoderhalskræft-screening, som i nuværende form er lavet for immunkompetente kvinder, eventuelt skal ændres for organtransplanterede kvinder.

Marie Bodilsen Nielsen

Marie er MD, ph.d., postdoc på Afdeling for Nyresygdomme, Aarhus Universitetshospital, og Institut for klinisk medicin, Aarhus Universitet, og hun vil undersøge, hvorfor aktivitet i immunsystemet (DSA) er relateret til øget risiko for hjertekarsygdom samt undersøge ændringer i urinflora før og efter nyretransplantation. Formålet er at øge forståelsen for sygdomsmekanismer og identificere mål for behandling.

Tommy Kjærgaard Nielsen

Tommy er overlæge, ph.d. og klinisk lektor på Nyre- og Urinvejskirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og han vil undersøge i hvor stort omfang aktivitetsdata, indsamlet i borgernes eget hjem, kan indgå i prædiktionsanalyser med henblik på at identificere skrøbelige patienter forud for større kirurgiske operationsforløb. Målgruppen er patienter over 65 år med en i forvejen svækket nyrefunktion, som skal gennemgå et større kirurgisk indgreb, typisk på baggrund af nyrekræft. Projektet forventes at give indsigt i, hvordan borgernære aktivitetsdata kan opsamles og indgå i planlægningen af behandlingsforløb. Specielt håber man på, at projektet kan bidrage til en tidlig identifikation af skrøbelige patienter, så nødvendige tiltag kan iværksættes på et tidligt tidspunkt. 

Christina Egemose Frandsen

Christina er sygeplejeforsker og ph.d. på Nyremedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital, og hun vil udvikle en digital løsning, som skal understøtte og målrette advance care planning samtaler, så brugernes behov opfyldes. Målgruppen ervoksne med kronisk nyresygdom og deres pårørende. Projektet håber at bibringe en ny og betydningsfuld viden, der skal sikre, at patienter og deres familiers behov imødekommes igennem livet med kronisk nyresygdom, med henblik på at opretholde deres ønsker for familie- og hverdagsliv.

Karin Andersen

Karin er overlæge på Urinvejskirurgisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og hun vil med sit forskningsprojekt reducere antallet af urinvejsinfektioner vha. blæreskylninger med ikke-patogene E.coli bakterier, der kan bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier. Formålet er at reducere antallet af urinvejsinfektioner, hvilket for nyrepatienter betyder færre antibiotikabehandlinger, indlæggelser og sygedage – og dermed øget livskvalitet.

Sukru Oguzkan Topcu

Sukru er ph.d., overlæge på Urinvejskirurgisk Afdeling, Gødstrup Sygehus, og han vil undersøge, om et tilskud af muskelafslappende middel i kombination med vanddrivende medicin er i stand til at gøre flere patienter stenfri, reducere antallet af ESWL-behandlinger og mindske smerteintensiteten og behov for smertestillende medicin efter ESWL. Chokbølgebehandling (ESWL: Ekstracorporeal Shock Wave Lithotripsy) er den mest skånsomme behandling af nyresten.

Tilde Kristensen

Tilde er overlæge på Regionshospitalet Viborg, og hun vil undersøge, om lavere dosis prednisolon er lige så effektivt som høj dosis til at behandle nyresygdom hos patienter med Minimal Change Nyresygdom. Målet er at ændre behandlingsguidelines, så patienter vil blive behandlet med lavere dosis prednisolon og dermed oplever færre bivirkninger.

Jeanett Klitgaard

Jeanett er præ-ph.d.-studerende ved Nyremedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital og lektor ved sygeplejerskeuddannelsen UCL, Odense, og hun vil med sit forskningsprojekt samskabe og evaluere en familieintervention, skræddersyet til at forbedre den overordnede eksistentielle oplevelse af trivsel hos patienter i hæmodialyse og deres familier. Formålet er at reducere udviklingen af negative mønstre af tab, sorg og mentale sundhedsproblemer ved at imødekomme hele familiens behov for støtte, når de oplever eksistentielle udfordringer, der påvirker deres trivsel.

Kezia T. McWhan

Kezia er læge på Universitetsklinikken for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelser, Regionshospitalet Gødstrup, og hun vil undersøge, hvordan nitratholdig kost påvirker blodtryk og nyrernes blodgennemstrømning. Nitrat findes særligt i grønsager. Studierne skal give ny viden om, hvordan nitrat i kosten påvirker blodtryk og nyrerne. Dette skal medvirke til bedre behandlingsmuligheder i fremtiden. Milla Ortved, læge, ph.d.-studerende, Urologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet, vil undersøge, om robotkirurgi kan nedsætte kirurgiske komplikationer efter nyretransplantation. Sekundært undersøges selvrapporteret livskvalitet efter transplantation. Projektet vil bidrage med vigtig viden om den bedste kirurgiske tilgang til nyretransplantation for både læger og patienter.